WARUNKI

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.caprice.com.pl 

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.caprice.com.pl jest CPRC EWA BERNACIAK NIP 725 139 07 69  REGON 381746626 , 90-553, Łódź, ul. Mikołaja Kopernika, nr 64A, lok. 29, 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.caprice.com.pl .
 2. Złożenie skutecznego zamówienia jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest częścią umowy zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 4. Przez Kupującego należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania samodzielnych czynności prawnych zgodnych z przepisami prawa oraz posiada własne konto poczty elektronicznej.
 5. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stasuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Sprzedający nie posiada odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w stosunku do osób lub podmiotów niebędących Konsumentami
 7. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedający na stronie internetowej sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia produktów, dokładając wszelkich starań, aby zdjęcia były najwyższej jakości i ja najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. 
 9. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD) i stanowią ceny brutto czyli zawierają wszystkie składniki w tym należyte podatki.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego Sprzedającego, wprowadzania nowych produktów, usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian.

§2  Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.caprice.com.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją internetowego formularza zamówienia. 
 2. Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduje się pod adresem www.caprice.com.pl/strona/sizechart.
 3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na produkt znajdujący się na Stronie Internetowej Sprzedającego  o niestandardowym rozmiarze indywidualnie poprzez wysłanie zapytania pod adresem mailowym: caprice@caprice.com.pl .
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie wykonania niestandardowego rozmiaru produktu jeśli nie pozwalają na to warunki techniczne i konstrukcyjne produktu oraz zmianę ceny produktu niestandardowego jeśli z jego wykonaniem będą łączyły się dodatkowe koszty.
 5. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie poprawnego zakończenia procesu zakupowego zdefiniowanego w formularzu zamówienia systemu sklepowego znajdującego się na stronie www.caprice.com.pl.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad technicznych i prawnych oraz wprowadzonego leganie do obrotu. Obowiązki Konsumenta kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku niedostępności zamówionego produktu Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po stronie Kupującego leży obowiązek podjęcia decyzji dotyczącej sposobu realizacji pozostałej części zamówienia – częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy, wydłużenia czasu oczekiwania na zamówienie, zamiana brakującego produktu.
 8. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.caprice.com.pl, który klient otrzymuje na internetowy adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 9. Zapłaty za zamówienie można dokonać poprzez płatność PayPal, Płatności Shoplo, świadczone przez firmę BlueMedia, za pobraniem oraz kartą w systemach:

- Visa 

 - Visa Electron 

 - MasterCard 

 - MasterCard Electronic 

 - Maestro.

 1. Dostawa towaru odbywa się w określonym w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarczane są przez firma kurierską wybrana przez Sprzedającego. Przesyłka zostaje wysłana nie później niż 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub w przypadku wybrania opcji płatniczej „za pobraniem” po zakończeniu procesu zamówienia towaru.
 2. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.caprice.com.pl .

§3  Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności tytułem rękojmi, jeśli konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć konkretne oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt lub usunie wadę. 
 4. Jeśli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna. Jeśli tylko część produktów za zamówienia posiada wady Konsument ma prawo odstąpienia od umowy jedynie w przypadku rzeczy wadliwych.

Konsument zgłaszający reklamację, powinien przesłać na adres e-mail: caprice@caprice.com.pl oświadczenie reklamacyjne, dowód zakupu produktu oraz dane do przelewu, a następnie przesłać zakupiony towar paczką wraz z dopiskiem REKLAMACJA na adres:

 CAPRICE

 

94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2 

 

 

 1. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę produktu wraz z krótkim opisem, numer zamówienia, dane reklamującego (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) wraz z szczegółowym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi kosztów związanych ze zwrotem wadliwego towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 3. Jeżeli nie będzie możliwości naprawy lub wymiany zakupionego towaru na nowy, Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany towaru na inny.
 4. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia jej w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasu transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta oraz doręczyciela. 
 5. Reklamacje są rozpatrywane w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod wskazany przez Sprzedającego adres. 
 6. O wynikach reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.
 7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, a Konsument nie skorzysta z możliwości zamiany produktu na nowy lub na inny produkt, otrzyma on zwrot wartości zamówienia na konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

§4 Zwrot i wymiana

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny. 

Kupujący zwracając towar jest zobowiązany przesłać sprzedającemu jednoznacznie brzmiące oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające: informację o odstąpieniu od umowy wraz z powołaniem się na powyższą ustawę, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, imię , nazwisko oraz adres Konsumenta i numer rachunku bankowego na który ma być wykonany zwrot na adres e-mail: caprice@caprice.com.pl oraz odesłać towar wraz z paragonem,  przesyłką z dopiskiem ZWROT na adres: 

CPRC EWA BERNACIAK

 

94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2 

 

 1. Towar odesłany przez konsumenta powinien być nieuszkodzony, wraz z metkami oraz plombami sznurkowymi. W przypadku posiadania naklejek higienicznych powinny być one nienaruszone. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. 
 2. W przypadku odstąpienia umowy na zasadach zawartych w §4 punkt 1Regulaminu, Sprzedający jak i Kupujący są zobowiązaniu do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 3. Koszty zwrotu produktu leżą po stronie Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie płatności nie później niż 14 dni roboczych od momentu otrzymaniu zwrotu towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: caprice@caprice.com.pl 
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
 1. Świadczenia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu potrzeb zindywidualizowanych
 2. Zamówienia produktów niestandardowych na specjalne życzenie klienta indywidualnego (zmiany techniczne, niestandardowy rozmiar)
 3. Zniszczenia, uszkodzenia produktu, lub jeśli nosi on wyraźne ślady użytkowania przez Konsumenta mimo, nie zarwania plomb sznurkowych, metek oraz naklejek higienicznych.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

Administratorem danych osobowych  jest :

CPRC EWA BERNACIAK NIP 725 139 07 69  REGON 381746626

90-553, Łódź, ul. Mikołaja Kopernika, nr 64A, lok. 29, 

 1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 2. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego na adres poczty e-mail:caprice@caprice.com.pl  .
 3. Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym w pierwszej kolejności rozpatrywane są w sposób polubowny na podstawie art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.